Elisabet Rafols-Sagues

contacte

traductora literària

S E R V E I S

Traducció de l'anglès i francès al català i castellà Traducció per al teatre Publicacions

T Í T O L S

Traductora certificada anglès - castellà, anglès - català, francès - català (Canadà) M.A. de francès Llicenciada en Filologia Catalana

E X P E R I È N C I A

Traductora autònoma des del 1990

Fundadora i directora de Tant per Tant des de 2005

A S S O C I A C I O N S  P R O F E S S I O N A L S

ATTLC/LTAC (Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada) PWM (Playwrights' Workshop Montr¨¦al) AELC (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana) ATIS (Association of Translators and Interpreters of Saskatchewan) CTTIC (Council of Translators, Terminologists and Interpreters of Canada)