Elisabet Rafols-Sagues

contacte

traductora literària

S E R V E I S

Traducció de l'anglès i francès al català i castellà Traducció per al teatre Publicacions

T Í T O L S

Traductora certificada anglès - castellà, anglès - català, francès - català (Canadà) M.A. de francès Llicenciada en Filologia Catalana

E X P E R I È N C I A

Traductora autònoma des del 1990

Fundadora i directora de Tant per Tant des de 2005

A S S O C I A C I O N S  P R O F E S S I O N A L S

ATTLC/LTAC (Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada) AELC (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana) ATIS (Association of Translators and Interpreters of Saskatchewan) CTTIC (Council of Translators, Terminologists and Interpreters of Canada)